Política de 
privacitat

Consideracions generals

Vall Banc, SA de conformitat amb el que estableix la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LQPD), informa a qualsevol usuari que faci ús de la pàgina web, ja sigui directament o indirectament, que les seves dades podran ser incorporades a un fitxer propietat de Vall Banc, SA que podrà tractar-les així com fer-ne un ús conforme a la llei. A aquests efectes, Vall Banc està format per Vall Banc, SA i les seves societats dependents, que es referencien en la pàgina web www.vallbanc.ad.

 

Principis bàsics de la política de privacitat

En aplicació de la llei i sota l’aplicació d’una política en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que es regeix pels principis de licitud, lleialtat i transparència.

 

Vall Banc, SA en virtut del tractament que pot efectuar sobre les dades recopilades, es compromet fermament a realitzar-ne un tractament lícit, lleial i transparent i a evitar fer-ne un tractament ulterior incompatible amb les finalitats per a les quals han estat recopilades.

 

D’altra banda, Vall Banc, SA treballa per garantir una seguretat adequada de les dades referides, incloent-hi la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, la destrucció o el dany, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que siguin objecte de tractament. Vall Banc, SA està altament compromès amb la gestió confidencial i de seguretat de les dades dels seus usuaris.

 

Vall Banc, SA fa èmfasi en la importància de llegir periòdicament la política en matèria de protecció de dades de caràcter personal, ja que pot incorporar actualitzacions i/o modificacions del seu interès i és rellevant conèixer si està d’acord amb els nous termes i condicions.

 

Quin ús es fa de la informació recopilada?

La nostra pàgina web pot utilitzar la informació recopilada amb la finalitat de millorar i adequar els serveis i productes als nostres clients i sol·licitants. En aquest sentit, s’hi inclou l’enviament de notificacions a través d’altres canals establerts a aquest efecte, amb informació relacionada amb nous productes, així com qualsevol altra informació publicitària que considerem rellevant per als nostres usuaris i/o clients.

 

Per a què utilitzem les seves dades personals?

  1. Per a les finalitats i amb la legitimació que s’indiquin a cadascun dels formularis de recollida de dades personals del lloc web. 
  2. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds exposades pels usuaris a través dels canals d'atenció habilitats per Vall Banc, SA.
  3. Millorar les pàgines o eines web propietat de Vall Banc, SA així com els productes i serveis, per tal d’oferir un millor servei a l'usuari.
  4. Gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis, propis o de tercers.
  5. Donar compliment a les obligacions legals de Vall Banc, SA.

 

Quins drets té l’usuari sobre les seves dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació de si Vall Banc, SA està tractant dades personals que la concerneixen o no.

 

Qualsevol persona té la facultat d’exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal a través de l’enviament d’una comunicació formal, que haurà d’incloure la identificació de la persona i adjuntar una còpia d’un document que acrediti aquesta identitat, a l’adreça sac@vallbanc.ad.

 

En aquest sentit, les persones interessades poden sol·licitar la rectificació de les dades incorrectes o inexactes; poden sol·licitar-ne la supressió en els fitxers de Vall Banc, SA quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i sempre que sigui possible d’acord amb les legislacions de caràcter especial en què l’LQPD tingui caràcter supletori i per aquells motius recollits en l’article 24 de l’LQPD.

 

Complementàriament, en circumstàncies determinades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, i fins i tot exercitar el dret d’oposició a aquest tractament. Sota aquesta premissa, Vall Banc, SA desistirà del seu tractament, exceptuant-ne motius legítims o per a l’exercici o la defensa enfront de possibles reclamacions així com en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

 

En els supòsits, per part d’un usuari o client, d’oposició o no atorgament del consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal, aquestes dades seran excloses de tot fitxer subjecte a tractament amb finalitats comercials, de màrqueting o qualsevol altre objectiu que no tingui el caràcter supletori en els termes de l’LQPD i pels supòsits recollits en l’article 24 de la mateixa llei.

 

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives als usuaris, clients i proveïdors que Vall Banc, SA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte o recollida d’informació es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió i aquesta es pugui dur a terme d’acord amb la legislació vigent i amb l’article 24 de l’LQPD.

 

En aquest sentit, les dades referides es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre les parts, respectant, en qualsevol cas, els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

 

En qualsevol cas, Vall Banc, SA guardarà les dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari i legalment exigible, tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre conflictes, aplicar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les seves dades personals durant un període de temps raonable, fins i tot després que hagi deixat d’usar els nostres productes o aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les dades personals seran eliminades dels fitxers de  Vall Banc, SA.

 

Responsable del tractament de dades

Vall Banc, SA és el responsable del tractament de totes les dades personals obtingudes dels clients i usuaris a l’efecte de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LQPD).

 

Per a qualsevol qüestió relativa a la protecció de les seves dades personals pot adreçar-se al delegat de protecció de dades de Vall Banc, SA mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça protecciodedades@vallbanc.ad, a l’atenció de la Sra. Desiree Vela, o bé al telèfon +376 750 760.

 

Vall Banc, SA és una entitat bancària registrada al Principat d'Andorra, sota el número de llicència EB09/2015, amb domicili social a Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany 119, Principat d’Andorra.