Avís
legal

D’acord amb la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, la informació dels Organismes d’Inversió Col·lectiva  (OIC) continguda en aquest espai està destinada a Inversors qualificats i, per tant, no es tracta d’informació d’abast general destinada a inversors que no tenen la consideració d’Inversors qualificats d’acord amb allò que disposa l’article 29 de la Llei 10/2008.

 

En aquest sentit, es considera Inversor qualificat aquell Inversor:

 

  • Que disposa de les competències i/o els mitjans necessaris per valorar rigorosament i exhaustivament els riscos de les operacions en instruments financers i que reuneixen les condicions següents:
    • És un inversor qualificat
    • Invertiria un mínim de 50.000 Euros
    • Ha de disposar d’una valoració satisfactòria, per part de l’entitat comercialitzadora, dels seus coneixements i experiència en inversions de característiques similars així com dels riscos que representen aquest tipus d’OIC.
  • També es consideren Inversors qualificats les persones jurídiques autoritzades o regulades per operar als mercats financers especificats a l’article 29 de la Llei 10/2008